Poniżej znajdziesz ogólne informacje o Banku.

Bank Spółdzielczy w Żywcu jest uniwersalnym bankiem z tradycjami, stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności. Bank obecny jest na rynku od 1947 roku i działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji, rolników – stawiając na profesjonalizm i wysoką jakość działania.

Bank Spółdzielczy w Żywcu zrzeszony jest w Grupie BPS, którą tworzy 359 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS jako bank zrzeszający.

Poprzez sieć prawie 4000 placówek Grupa BPS świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz klientom detalicznym.

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 62 proc. wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Wszystkie systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Żywcu
ul. Rynek 23, 34-300 Żywiec
NIP: 553-01-00-195
Regon: 000500174
KOD SWIFT: POLUPLPR

Wpisany do KRS pod nr 0000121975 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żywcu

Prezes Zarządu Józef Góra
Wiceprezes Zarządu Sabina Duraj
Członek Zarządu Krzysztof Marszałek

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Żywcu

Przewodniczący Czesław Midor
Zastępca Przewodniczącego Janusz Sobkowski
Sekretarz RN Barbara Pindel
Członek RN Dominik Tomasiak 
Członek RN Krzysztof Gulis

Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Żywcu, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR.

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Wysokość gwarancji

Gwarancjami BFG objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

Kto jest deponentem?

Ochronie podlegają  środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe
 • rady rodziców.

Kto nie jest objęty ochroną?

Nie podlegają ochronie depozyty:

 • Skarbu Państwa
 • Narodowego Banku Polskiego
 • Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe
 • Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Instytucji finansowych
 • Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia
 • Osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank
 • Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Jednostek samorządu terytorialnego
 • Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Które środki są objęte ochroną?

Ochronie podlegają:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji
 • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni
 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa

 Bezpłatna infolinia: 800 569 341
Telefon: 22 58 30 700
Fax: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /BFG_Daz_WZ/SkrytkaESP

System kontroli wewnętrznej, który funkcjonuje w Banku Spółdzielczym w Żywcu, który zorganizowany jest na trzech niezależnych poziomach zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017r., poz. 637, dalej: Rozporządzenie MRiF).

W ramach trzech niezależnych poziomów systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Żywcu funkcjonują:

I LINIA OBRONY Funkcja kontroli wewnętrznej, która obejmuje wszystkie stanowiska, grupy ludzi lub jednostki/komórki/stanowiska organizacyjne Banku odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji.
II LINIA OBRONY CStanowisko kontroli wewnętrznej – które w sposób niezależny koordynuje zadania funkcji kontroli wewnętrznej oraz informuje organy wewnętrzne Banku o skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej.
Stanowisko do spraw zgodności – które podlega Prezesowi Zarządu Banku, a jego głównym celem jest identyfikowanie, monitorowanie i ocena poziomu ryzyka braku zgodności oraz koordynowanie czynności zmierzających do zapewnienia zgodności w Banku, a także raportowanie do Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zgodności.
III LINIA OBRONY Audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS S.A. mający za zadania badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
Ponieważ Bank Spółdzielczy w Żywcu jest uczestnikiem systemu ochrony, mechanizmy kontrolne na trzecim poziomie oraz niezależne monitorowanie ich przestrzegania stosuje zarządzająca tym systemem jednostka, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Funkcja audytu wewnętrznego realizowana jest przez komórkę umiejscowioną w strukturze Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, co jest zgodne z § 3 ust. 6 Rozporządzenia MRiF

Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują ich przestrzeganie.

System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w Banku w sposób zapewniający osiąganie celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy- Prawo bankowe.

Zarząd BS