Przetwarzanie danych osobowych - informacje

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

  1. Co to jest RODO?

  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

  Do jednego z obowiązków Administratora,który przetwarza dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

  2. Dlaczego Bank przetwarza Pani/Pana  dane osobowe?

  Bank Spółdzielczy przetwarza Pani/Pana dane, aby prowadzić działalność bankową, np. prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Pani/Pana środków i transakcji. Również w celu informowania o naszych usługach i produktach.

  3. Czy może mieć Pani/Pan dostęp do swoich danych?

  TAK. Pani/Pan ma dostęp do swoich danych osobowych. Może Pani/Pan również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

  4. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Żywcu z siedzibą  w  Żywcu, kod 34-300, ul. Rynek 23. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych może Pani/Pan  skontaktować się z  Bankiem:

  – osobiście w Centrali Banku lub w naszych placówkach,

  – telefonicznie 338611921.

  5. Jak może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

  Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym mogą Państwo skontaktować się pod adresem e– mail: bank(at)bs-zywiec.pl lub pisemnie na adres Banku, lub telefonicznie na numer telefonu: 338611921.

  6. W jakim celu Bank przetwarza  Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe Bank przetwarza w celu:

  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
  2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
  5. dochodzenia należności,
  6. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

  7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

  Bank przetwarza dane związane z:

  1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,oraz dane:
  2. transakcyjne, kontaktowe i teleadresowe;
  3. dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
  5. dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,

  8. Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych?

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  2. Związek Banków Polskich,
  3. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  4. Komisja Nadzoru Finansowego,
  5. biura informacji gospodarczej,
  6. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  7. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  9. Czy  Pani/Pana dane osobowe będzie Bank  przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  NIE. Bank nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  10. Jak długo Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów m.in. przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

  11. Jakie uprawnienia  przysługują Pani/Panu?

  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Pani/Panu  prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  2. do sprostowania  (poprawienia) danych (art. 16. RODO),
  3. do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

  12. Do kogo Pani/Pan może wnieść skargę?

  O ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

  Podanie danych do celów zawarcia umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i realizacji umowy z Bankiem.

  14. Skąd Bank posiada Pani/Pana dane osobowe?

  Źródłem Pani/Pana danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

  15. Czy Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

  Pani/Pana  dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

  Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

  Klient może zgłosić wniosek do Banku od 25 maja 2018.

  1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
   1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
   2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
   3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest w  placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
  3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce Banku.
  4. Bank realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych).
  5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
  6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest w Banku.
  7. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
  9. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub  Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: bank(at)bs-zywiec.pl

  Administrator – Bank Spółdzielczy

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)