ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W  ŻYWCU

System kontroli wewnętrznej, który funkcjonuje w Banku Spółdzielczym w Żywcu, który zorganizowany jest na trzech niezależnych poziomach zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017r., poz. 637, dalej: Rozporządzenie MRiF).

W ramach trzech niezależnych poziomów systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Żywcu funkcjonują:

I linia obrony

Funkcja kontroli wewnętrznej, która obejmuje wszystkie stanowiska, grupy ludzi lub jednostki/komórki/stanowiska organizacyjne Banku odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji.

II linia obrony

Stanowisko kontroli wewnętrznej - które w sposób niezależny koordynuje zadania funkcji kontroli wewnętrznej oraz informuje organy wewnętrzne Banku o skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej.

Stanowisko do spraw zgodności – które podlega Prezesowi Zarządu Banku, a jego głównym celem jest identyfikowanie, monitorowanie i ocena poziomu ryzyka braku zgodności oraz koordynowanie czynności zmierzających do zapewnienia zgodności w Banku, a także raportowanie do Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zgodności.

III linia obrony

Audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS S.A. mający za zadania badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

Ponieważ Bank Spółdzielczy w Żywcu jest uczestnikiem systemu ochrony, mechanizmy kontrolne na trzecim poziomie oraz niezależne monitorowanie ich przestrzegania stosuje zarządzająca tym systemem jednostka, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Funkcja audytu wewnętrznego realizowana jest przez komórkę umiejscowioną w strukturze Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, co jest zgodne z § 3 ust. 6 Rozporządzenia MRiF

Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują ich przestrzeganie.

System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w Banku w sposób zapewniający osiąganie celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy- Prawo bankowe.

Zarząd BS

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6478
1 CHF3.6626
1 GBP4.6767
więcej