Rachunki

 • Rachunek bieżący (oraz Rachunek pomocniczy) to produkty dostosowane do wymagań małych i średnich firm i przedsiębiorstw. Charakteryzują się bardzo niskimi opłatami i posiadają szeroką funkcjonalność.

  Podstawowe opłaty:

  • otwarcie rachunku - 10 zł,
  • prowadzenie rachunku - 9 zł miesięcznie,
  • wydanie karty płatniczej - 0 zł,
  • użytkowanie karty tylko - 0 zł miesięcznie,
  • dostęp do bankowości internetowej - 0 zł miesięcznie,
  • przelew z rachunku (bez względu na ilość) - 0 zł.

  Atrakcyjne usługi i produkty dedykowane dla posiadaczy Rachunku bieżącego:

  • karty płatnicze,
  • Internet Banking,
  • SMS Banking,
  • telefoniczna informacja na hasło,
  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • wrzutnia nocna,
  • płatności masowe,
  • przelewy krajowe i zagraniczne, polecenia zapłaty i zlecenia stałe.
 • Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków, przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń krajowych i bezgotówkowych rozliczeń zagranicznych. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w jednostce Banku.

  Produkt przeznaczony jest dla:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki wykonują wolne zawody,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność rolniczą.

  Usługi i produkty dołączone do rachunku:

  • karta płatnicza,
  • Internet Banking (dla małych przedsiębiorstw),
  • Home Banking (dla dużych przedsiębiorstw),
  • kredyt odnawialny w rachunku bieżącym,
  • SMS Banking,
  • Bankofon,
  • telefoniczna informacja na hasło,
  • polecenia przelewu,
  • polecenia zapłaty,
  • zlecenia stałe,
  • płatności masowe,
  • wpłaty do wrzutni nocnej,
  • wpłaty w zamkniętej formie.

  Korzyści z posiadania rachunku:

  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
  • wygodny sposób przeprowadzania krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych,
  • usprawnienie pracy, dzięki możliwości obsługi rachunku poprzez bankowość elektroniczną,
  • obniżenie kosztów pracy poprzez system płatności masowych,
  • wygoda i oszczędność czasu dzięki wrzutni nocnej
 • Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bieżącego przez:

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  • umowa spółki (rejestracja w Urzędzie Skarbowym) – w przypadku spółki cywilnej;
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

  Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń:

  • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • statut stowarzyszenia;
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

  Spółki prawa handlowego:

  • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • umowa spółki lub statut;
  • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.